[Actuality][feat1]
Anton Cena makes Kosovo Police World Champion in Judo Anton Cena makes Kosovo Police World Champion in Judo Monday, August 14, 2017 Rating: 5
Kole Kristofori, the first albanian in America in 1892 Kole Kristofori, the first albanian in America in 1892 Monday, August 14, 2017 Rating: 5
The CIA secret report of the 90s: Serbia to make war with Albania The CIA secret report  of the 90s: Serbia to make war with Albania Saturday, August 12, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.