Pagan Tomorr with muslim dress, a ritual on 2,400 m height

 An ABC television point of view

For five days and nights thousands of people climbed the Tomor Mount for pilgrimage. Is difficult to believe that the people who come here are of same religion,  this area is expanded annually by the Bektashi clergy.

In August pilgrimage in Tomorri we seek a cultural understanding of the Bektashi. In the 100-year-old tekke, the new stone has spread and expanded the place of worship, with the tombs of the saints. People seeking for homes and economic welfare, health for the sick, women giving birth to children, young women luck in marriage luck. 

Over five nights pilgrimage, basic food is lamb. Livestock within the improvised fold goes in the hands of family and professional butchers. Has been slaughtered about 7400 sheep's. 

Secretary of Tekke Raport would have shocked animal protection association if Albania had one. Even better is to believe that Mr. Bektashism sees God in stones, trees, music, and in each animal sees the peregrinate spirit of the dead man. But of course, here, no one here thinks is eating the soul of the likes. 

Bektashi tolerance is reflected rules and food also, as in prehistory, they allow the sacrifice and the gift of the holy mountain of Maqam of Abbas Ali. The only animal that thez can not touch them is rabbit. Because it is believed to be the spirit of the killer of Ali Abbas! 

Portrait of the Persian, Ali Abbas, defeted in Karbala, is as a Ashiku Bollywood reproduction. Ending on facebook. On horseback is the same. The work of an author of socialist realism. From 1800s his pseudo-tomb exists in tomb. A handful of soil from true grave in Islamic Mesopotamia. 

Bektashism appropriated in this mountain a pagan culture, a spiritual space of the popular psyche. As communist doctrine later did, the holy days of monotheistic religions turned in celebrations of the working class of the village. 

Southern crown of Tomori is 2400 meter height. Nature is still strong to be spotted by humans. 
Shqip - Një pikëpamje e ABC NewsPër pesë ditë dhe net mijëra njerëz ngjiten në Malin Tomor për pelegrinazh. E vështirë t’i quash besimtarë të një zoti njerëzit që vijnë këtu me hapësira që zgjerohen e ndërtohen përvit nga kleri bektashi. Vëzhgimi i ABC News në Teqenë dhe Mekamin e Çukës mbi Kulmak.

Në pelegrinazhin e gushtit në Tomorr kërkojmë një kuptim kulturor prej bektashizmit. Në teqen 100-vjeçare dhe në Çukën mbi Kulmak, guri i ri është përhapur dhe ka zgjeruar vendin e kultit, me varret e shenjtëve. Njerëzit kërkojnë mirëqenie dhe ekonomi për shtëpitë, shërim për të sëmurët, gratë për të lindur fëmijë, të rejat fat në martesë.

Gjatë pesë netëve të pelegrinazhit ushqimi bazë është mishi i qingjit. Bagëtitë brenda vathave të improvizuara rrëzave të teqesë qarkullojnë në duart e familjarëve dhe kasapëve profesionistë. Janë therur rreth 7400 kokë dhen.

Raporti i sekretarit të teqesë do kishte tronditur shoqatën për mbrojtjen e kafshëve, po ta kishte Shqipëria një të tillë. Ca më shumë po të besohet që bektashizmi e sheh zotin kudo te gurët, drurët, muzika, dhe te çdo kafshë sheh shpirtin e shtegtuar të njeriu të vdekur. Po sigurisht këtu askush nuk mendon se po ha shpirtin e të ngjajshmit të vet.

Po bektashinjtë që rregullë jete kanë tolerancën edhe në ushqim, e lejojnë si në parahistori flinë dhe dhuratën për malin e shenjtë dhe mekamin e Abaz Aliut. E vetmja kafshë që nuk preknin dot ata është lepuri. Sepse besohet të jetë shpirti i vrasësit të Abaz Aliut!

Portreti i këtij persi, Abaz Aliut, rënë në Qerbela është si një riprodhim ashiku Bollivudi. Që përfundon në facebook. Mbi kalë është po ai. Vepër e një autori të realizmit socialist. Prej 1800-ës ekziston në gur pseudo varri i tij. Një dorë dhé prej varrit të vërtetë në Mesopotamin islam.

Bektashizmi përvetësoi në këtë majë mali një kulturë pagane, një hapësirë shpirtërore të psikës popullore. Siç bëri më vonë doktrina komuniste që ditët e shenjta të feve monoteiste i ktheu në festa për klasën fshatare e punëtore.

Maja jugore e Tomorit. 2400 metër lartësi. Natyra është e akoma e fortë për të mos u ndotur nga njerëzit.


- Oculus News

Pagan Tomorr with muslim dress, a ritual on 2,400 m height Pagan Tomorr with muslim dress, a ritual on 2,400 m height Saturday, August 30, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.